Open Belgium 2018

OpenBelgium2018-DigitalWallonia8

Today we all participated to the Open Belgium Conference in Louvain-la-Neuve.

Undefined

Generalversammlung Geschäftsjahr 2016

Wikimedia België VoG (WMBE)
Unternehmensnummer BE 0563.775.480

Der Vorstand von Wikimedia Belgium freut sich, alle Mitglieder zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Generalversammlung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr einzuladen, das am Samstag, den 28. Januar 2017 um 13:00 Uhr fällig wird

WTC Tower 1 - 25. Etage (Büro "Constant")
Boulevard Albert II. / Koning Albert II-laan 30
B-1210 Brüssel

Die Tagesordnung des Treffens ist:

 1. Überblick über die bisherigen Aktivitäten
 2. Finanzbericht
 3. Abstimmung, um das Board zu entladen
 4. Wahl der neuen Vorstandsmitglieder
 5. Geplante Projekte und Aktivitäten

Candidate Vorstandsmitglieder sollten sich spätestens am 18. Januar 2017 durch admin@wikimedia.be bekannt zu machen.

German

Assemblée générale annuelle pour l'exercice 2016

Wikimedia Belgique asbl (WMBE)
Numéro d'entreprise BE 0563.775.480

Le Conseil d'administration de Wikimedia Belgique est heureux d'inviter tous les membres à assister à l'Assemblée générale annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui sera dû le samedi 28 janvier 2017 à 13h00 au

WTC Tower 1 - 25ème étage (Bureau "Constant")
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30
B-1210 Bruxelles

L'ordre du jour de la réunion est:

1 Aperçu des activités passées
2 Rapport financier
3 Vote à décharge le conseil d'administration
4 Élection des nouveaux membres du conseil
5 Projets et activités planifiés

Les candidats membres du conseil d'administration se devraient faire connaître par admin@wikimedia.be au plus tard le 18 Janvier 2017.

French

General assembly Fiscal year 2016

Wikimedia België npo (WMBE)
Enterprise number BE 0563.775.480

The Board of Wikimedia Belgium is pleased to invite all members to attend the Annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2016 which will be due on Saturday 28 January 2017 at 13:00 at

WTC Tower 1 - 25th floor (Office "Constant")
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30
B-1210 Brussels

The Agenda of the Meeting is to consider:

 1. Overview of past activities
 2. Financial report
 3. Vote to discharge the Board
 4. Election of new Board members
 5. Planned projects and activities
English

Algemene Vergadering over het boekjaar 2016

Wikimedia België vzw (WMBE)
Ondernemingsnummer BE 0563.775.480

Het Bestuur van Wikimedia België is verheugd alle leden uit te nodigen voor de Jaarlijkse algemene vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, die zal doorgaan op zaterdag 28 januari 2017 om 13:00 in de

WTC Toren 1 - 25e verdieping (Office "Constant")
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30
B-1210 Brussel

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Overzicht van de afgelopen activiteiten
 2. Financieel verslag
 3. Kwijting van het bestuur
 4. Verkiezing van nieuwe bestuursleden
 5. Geplande projecten en activiteiten

Kandidaat bestuursleden moeten zich kenbaar maken via admin@wikimedia.be ten laatste op 18 januari 2017.

Dutch

Invitation à la réception pour la Liberté de Panorama en Belgique

Wikimédia Belgique a l'honneur de vous inviter à sa Réception pour célébrer la Liberté de Panorama !

Le Parlement Fédéral belge a récemment adopté une législation complète sur la Liberté de Panorama. Cela signifie que la beauté de la Belgique pourra désormais être librement dépeinte sur les articles de Wikipédia et largement partagée en ligne. La nouvelle loi entre en vigueur ce 15 juillet 2016.

Afin de célébrer le début de cette explosion de créativité, nous vous invitons à une réception en soirée où nous vous montrerons quelques-unes des images étonnantes que nous pourrons désormais partager, nous enrichirons plusieurs articles de Wikipédia avec des photos et nous partagerons avec vous nos idées pour les projets à venir qui sont désormais réalisables !

Undefined

Uitnodiging voor de receptie van de invoering van Panoramavrijheid in België

Wikimedia België heeft de eer u uit te nodigen op de receptie van de invoering van Panoramavrijheid in België!

Het Belgisch Federaal Parlement heeft recentelijk wetgeving voor een volledige Panoramavrijheid aangenomen. Dit betekent dat de schoonheid van België vrijelijk afgebeeld kan worden in Wikipedia-artikelen en die wijd online verspreid kunnen worden. De nieuwe wetgeving wordt op 15 juli 2016 van kracht.

Dutch

Invitation to the Freedom of Panorama in Belgium launch event

Wikimedia Belgium has the honour of inviting you to the Freedom of Panorama Launch Reception!

The Belgian Federal Parliament has recently adopted a full Freedom of Panorama legislation. This means that the beauty of Belgium can now freely be depicted on Wikipedia articles and can widely be shared online. The new law comes into force on 15 July 2016.

In order to celebrate the beginning of this new outburst of creativity, we are inviting you to an evening reception where we will show you some of the astonishing images that we can now share, enrich several Wikipedia articles with photographs and share with you our plans for future projects that are now possible.

Undefined

Extraordinary General Assembly

Undefined

Wikipedia schrijfweek Brussel

Hou je van Brussel? Doe dan mee aan de Wikipedia Schrijfweek Brussel. Van 4 tot 17 april 2016.

De Wikipedia Schrijfweek is een week waarin gebruikers van Wikipedia zich richten op een bepaald land. Ze schrijven gezamenlijk over onderwerpen die hen interesseren en die te maken hebben met dat land. Maar er zijn themagerichte en lokale versies van de Schrijfweek. En van 4 tot en met 17 april 2016 is er een Schrijfweek over Brussel.

De Brusselse bibliotheken en UiTinBrussel organiseren een reeks schrijfsessies om de achterstand van Nederlandstalige informatie over aan Brussel gerelateerde onderwerpen op Wikipedia weg te werken. Thema’s genoeg: literatuur, architectuur, kunst, muziek, wetenschap, erfgoed...

Undefined

Pages

Subscribe to Wikimedia Belgium RSS