Statutes

De oprichtende leden verklaren bij deze akte een vereniging zonder
winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent
aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als
volgt samenstellen:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium". Alternatieve
benamingen zijn: "Wikimedia BE", "WM BE" "WMBE" of "WM-BE", en kan
vertaald worden als "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia
Belgien".

ARTIKEL 2

§1 - De zetel van de vereniging is gevestigd te 1050 Brussel,
Troonstraat 51 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement
Brussel .

§2 - Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits het in acht nemen van de regels inzake statutenwijziging verder
beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

§1 - De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia organisaties.

§2 - De vereniging heeft als doel:

 1. Bevordering van vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op regionale, federale en Europese niveau;
 2. Bijdragen aan de sociale, culturele en juridische kwesties met
  betrekking tot vrije data en vrije kennis, bijv. door het samenwerken
  met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
 3. Aanmoedigen van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan
  Wikimediaprojecten door middel van presentaties, boeken, video's of
  andere media;
 4. Bijdragen aan de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld
  conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden worden
  verspreid;
 5. Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea,
  archieven, bibliotheken of collecties; en hen aanmoedigen inhoud met het
  grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te
  laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief
  erfgoed;
 6. Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
 7. Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten (outreach).

$3 - De vereniging ondersteunt alle Wikimediagemeenschappen in alle
talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en
daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse,
Limburgse, en Waalse talen.

§4 - De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen;
inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en
Wikimediaprojecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van
vrije educatieve en encyclopedische inhoud en het delen ervan, de
organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen,
vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of
het verstrekken van informatie via verschillende kanalen enz... In het
bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die
vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

§1 - De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.

§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten
van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister
dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke
bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun
minimumaantal is bepaald op drie. De oprichters zijn de eerste
effectieve leden.

§3 - Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de
activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld
in een huishoudelijk reglement.

§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

§1 - Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke
persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het
verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden
ingediend bij de raad van bestuur.

§2 - De kandidaat leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
 3. niet veroordeeld zijn en ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
 4. niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie,
  negationisme of het verspreiden van haatboodschappen of het oproepen tot
  geweld of het verspreiden van verboden pedoseksueel materiaal.
 5. minstens zes maanden toegetreden lid zijn.

§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als
kandidaat effectief lid laten voordragen tenminste één jaar nadat zij
door de raad van bestuur opnieuw als toegetreden lid werden aanvaard.

§4 - Tegen een beslissing tot weigering van een kandidaat-lid door de
raad van bestuur, kan de kandidaat beroep tekenen, waarna de raad van
bestuur verplicht is het door haar geweigerde lid ter stemming voor te
leggen aan de algemene vergadering, die dan het lid kan aanvaarden.

ARTIKEL 7

Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder
natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt
aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat toegetreden lid
moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.

ARTIKEL 8

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van
maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt
vastgelegd door de algemene vergadering. De leden worden jaarlijks door
de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn
te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door de raad van bestuur
bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

§1 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde uit de
vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur
ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door de raad van
bestuur.

§2 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde worden
uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 10

Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor
gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste
drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van
de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt,
bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval
moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van
de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.

§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de
vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest
van diens voorgangers mandaat.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos
uit. Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder
en de status van personeelslid van de vereniging, na goedkeuring door
de Algemene vergadering (art23).

ARTIKEL 14

§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de
algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van
het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

§2 - De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij 2/3
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden
op de agenda van de algemene vergadering.

§3 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per
aangetekend schrijven bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag
gaat drie maanden na de postdatum in tenzij anders beslist door de
algemene vergadering wegens gevallen van overmacht (ziekte of fysieke
onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag
het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit laatste geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de
algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de
betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk
in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens
mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15

§1 - De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.

§2 - De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

§3 - De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

§4 - De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens
de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen
bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen
en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene
die hem vervangt doorslaggevend.

§5 - Indien de raad van bestuur echter slechts uit twee personen is
samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

ARTIKEL 16

§1 - De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

§2 - De oproepingen voor de vergadering van de raad van bestuur
moeten - om geldig te zijn - ondertekend of verstuurd worden door de
voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk
worden opgeroepen (onder "schriftelijk" dient verstaan: per gewone of
aangetekende brief, per telegrafisch of telex bericht, per e-mail of per
fax) ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid
kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee
akkoord zijn.

§3 - De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door
de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering
voorgezeten door de eventuele vicevoorzitter en in geval van diens belet
of afwezigheid door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een
daartoe bestemd register. De uittreksels worden conform ondertekend door
een bestuurder of een personeelslid dat daartoe gemandateerd is door de
raad van bestuur.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die
hij nodig acht en nuttig oordeelt en legt deze reglementen, samen met
alle wijzigingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De
reglementen of wijzigingen gaan van kracht na goedkeuring door de
algemene vergadering.

ARTIKEL 19

§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de
vereniging, zoals (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en
tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor
het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

§2 - Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten
aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige
machtiging.

ARTIKEL 20

§1 - De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde
handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of
meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet
lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn
bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke
functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is,
kiezen.

§2 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).

§3 - De benoeming van bestuurders in de genoemde functies gebeurt door de raad van bestuur.

§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
 2. door afzetting door de raad van bestuur.

§5 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte
steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele
bestuurder.

§6 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21

§1 - De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

§2 - Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of
verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging
hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als
wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van
de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

§3 - Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.

§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf
  door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
 2. door afzetting door de raad van bestuur.

§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.

§6 - Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve
leden, en wordt voorgezeten door een lid die door de algemene
vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de
stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.

§2 - Een lid kan zich echter door een ander lid of door een
niet-geschorst toegetreden lid of door een raadsman op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan evenwel
slechts één lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk of per
mail gegeven worden en minstens 24 uur voor aanvang van elke zitting aan
de raad van bestuur overhandigd zijn.

§3 - Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 8. tuchtzaken inzake leden en toegetreden leden;
 9. de bekrachtiging van een persoon die tegelijk het mandaat als werknemer en als bestuurder uitoefent;
 10. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 24

§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de
raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene
vergadering is voorbehouden aan de raad van bestuur, de
uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door de raad van
bestuur aan te duiden persoon.

§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het
goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te
spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering
samen te roepen wanneer 1/10e van de effectieve leden daartoe een
verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief
waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur
moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de
algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet
georganiseerd worden.

ARTIKEL 27

§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te
zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur
aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen
per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste
vijftien dagen voor de vergadering. De samenroeping wordt gepubliceerd
op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals het
chapterportaal op Wikimedia.

§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld
tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting bij
aangetekende brief of per mail te worden uitgenodigd. Indien hun dossier
om tucht gerelateerde onderwerpen gaat moet hun uitnodiging duidelijk
vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen
zijn, alsook waar het dossier kan worden geconsulteerd en de
consultatietermijn van het dossier.

ARTIKEL 28

§1 - De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van
bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e
van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit
onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste
tien dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd
zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval
behandeld worden.

§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.

ARTIKEL 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een
bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen
en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30

§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien
die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van
de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal
niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals
door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede
vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op de tweede algemene vergadering.

§2 - Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een
meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en
ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

ARTIKEL 31

§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding
van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding
besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is
om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige
ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de
algemene vergadering vermeld worden.

§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid
wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene
vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden
overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling,
aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 32

§1 - Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid of van een toegetreden lid. Onthoudingen en
ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

§2 - Bij uitsluiting van een lid of toegetreden lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid of toegetreden lid
worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van
tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen, behalve inzake de
uitsluiting van een lid of een toegetreden lid of een bestuurder, welke
een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.

Persoonlijk belang

§2 - Indien leden of toegetreden leden, of bestuurders van de
vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of
werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of
aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd
over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is
gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er
enig lid, toegetreden lid of bestuurder daarvan een persoonlijk
voordeel zou hebben en desgevallend welk.

§3 - Indien aan de voorwaarde van bovenstaande is voldaan en de
algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden
gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het
betrokken lid of toegetreden lid zich bloot aan tuchtsancties, alsook
elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en
wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten
aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen
persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is
persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele
verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou
ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.

§4 - Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de algemene vergadering volgende maatregelen nemen :

 1. men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden
  aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft
  gehaald bij de transactie, en het voordeel onbeduidend was;
 2. pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige
  gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
 3. tegen een toegetreden lid kan de algemene vergadering besluiten tot
  een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de
  definitieve uitsluiting;
 4. tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot
  een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de
  definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als toegetreden lid;
 5. tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een
  sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder
  (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of al dan niet
  toegelaten is om zich herkiesbaar te stellen), en maximaal de
  definitieve uitsluiting als effectief lid;
 6. in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatige persoonlijk gewin.

§5 - De raad van bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de
algemene vergadering, effectieve en toegetreden leden schorsen die zich
zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten
of op regels van eer en fatsoen.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder
register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee
bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene
vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

§2 - De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije
boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die
gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALING

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft
de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere
wijzigingen toepasselijk.

ARTIKEL 37

Beslissingen genomen door de oprichtende algemene vergadering : §1 –
Benoemingen tot bestuurder van de vereniging

§2 – Overeenkomstig ARTIKEL 20§1 heeft de Raad van Bestuur heeft
volgende personen benoemd voor de volgende functies

Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtingsvergadering van 27 september 2014 te Brussel ,

English